សេក្តីជូនដំណឹងពីការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជា និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។