ការកែប្រែលក្ខណ្ឌធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំង